Annual Day CelebrationAkshaya Mahal, Madurai
20-Dec-2019